מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות
אתר זה הינו בבעלות חברת יכין חקל חברה שמספרה 520014523 וכתובתה אריה רגב 4 ת.ד 8147, נתניה. חברת יכין חקל ו/או חברות קשורות יכונו קבוצת יכין (להלן: "הקבוצה").
הקבוצה מכבדת את פרטיות המשתמשים באתרי האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה (להלן: "האתרים"), והיא מתחייבת כלפי המשתמש לקיים מדיניות זו.

 

כללי
להלן יפורטו נוהגי הקבוצה ביחס לפרטיות המשתמשים באתרים, את סוגי המידע האישי שהקבוצה אוספת, את האופן שבו הקבוצה עשויה לעשות שימוש במידע ואת הגורמים עמם אנו עשויים לחלוק אותו. ההודעה מפרטת גם את האמצעים שבהם אנו נוקטים כדי להגן על המידע האישי.

 

מידע הנאסף אודותיך
בעת שימוש בשירותי האתרים נאסף מידע אודותיך. חלק מהמידע מזוהה וחלקו אינו מזוהה.
• מידע מזוהה: סוגי מידע אישיים הנאספים הינם שם פרטי, , כתובת הדוא"ל, מספר הטלפון שלך. זהו המידע שאתה מוסר ביודעין בעת שליחת טופס יצירת קשר.
• מידע שאינו מזוהה: חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית ועוד.

 

רישום לשירותים
ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתרים, הקבוצה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים.

 

השימוש במידע
השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין –
• כדי לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתרים.
• כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים.
• כדי לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
המידע שישמש את הקבוצה יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

 

מסירת מידע לצד שלישי 

הקבוצה מקבלת שירותים מספק אשר אוסף ומשתמש בפרטיך האישיים והמידע שנאסף עליך רק במידה הנדרשת כדי לאפשר לו לבצע את השירותים אותם הוא מספק לקבוצה. הקבוצה משתמשת בשירותים של ספק השירות על מנת לאפשר לך ליצור קשר עם עימה.. 

ספק השירות הרלוונטי של הקבוצה  הינו: חברת ריצ'קיד.

לספק השירות הנ"ל של הקבוצה קיימת מדיניות פרטיות נפרדת ביחס למידע שהקבוצה נדרשת לספק לו. הקבוצה ממליצה למשתמשי האתרים לקרוא את מדיניות הפרטיות של ספק השירות הנ"ל.

הקבוצה לא תעביר לצדדים שלישיים אחרים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתרים אלא במקרים המפורטים להלן: 

במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין הקבוצה שתחייב חשיפת פרטיך.

אם תבצע באתרים פעולות שבניגוד לדין; 

אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי; 

אם הקבוצה  תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו. 

 

Cookies 

"עוגיות" (Cookie) הינם קבצי טקסט הנשמרים בדיסק הקשיח במחשב האישי שלך המאפשרים לאסוף מידע על העדפותיך ברשת האינטרנט והרגלי השימוש שלך, כגון אתרי אינטרנט מועדפים, תחומי עניין וכדומה.

אתר הקבוצה  משתמש ב"עוגיות" לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.

דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

 

אבטחת מידע 

הקבוצה מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, הקבוצה לא מתחייבת ששירותיה  יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

 

שינויים במדיניות הפרטיות 

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתרים.

 

מסמך מדיניות זה עודכן לאחרונה: ינואר 2022